Wiedza

Standard zdefiniowany na nowo

 

Nowoczesne, energooszcz?dne lampy LED, które wygl?dem przypominaj? tradycyjne ?arówki, to najnowszy trend w wystroju wn?trz. Coraz wi?cej zwolenników zyskuj? ?ród?a ?wiat?a ??cz?ce pozorne przeciwie?stwa, czyli nowoczesne rozwi?zania i tradycyjne materia?y.

 

Firma LEDVANCE, która zosta?a wyodr?bniona ze spó?ki OSRAM i ??czy tradycyjne o?wietlenie ogólne z nowoczesn? technologi? ma w swojej ofercie innowacyjne produkty, które nadadz? wn?trzu nowatorski i ponadczasowy design.

Popularno?? produktów LED wci?? ro?nie i sprawia, ?e staj? si? one podstawowymi ?ród?ami ?wiat?a we wn?trzach. Coraz cz??ciej poszukujemy lamp, które nie tylko daj? ciep?e ?wiat?o, lecz tak?e stanowi? wyj?tkow? dekoracj? domu. Innowacyjne, LEDowe ?ród?a ?wiat?a idealnie komponuj? si? z nowocze?nie urz?dzonym wn?trzem, zachowuj?c przy tym to, co najlepsze z minionej epoki.

Ciekaw? alternatyw? dla klasycznych ?róde? ?wiat?a s? lampy LED z serii Retrofit wykonane w ca?o?ci ze szk?a. W ofercie znajduj? si? ?ród?a o wielu kszta?tach, z matow? b?d? przezroczyst? ba?k?, wyposa?one w innowacyjne, LEDowe pr?ciki, które pi?knie prezentuj? swoje walory w przezroczystych, niestandardowych oprawach. W portfolio s? tak?e rozwi?zania dla bardziej zaawansowanych potrzeb, o jeszcze lepszych parametrach i w?a?ciwo?ciach ?wietlnych, m.in. w wersjach ?ciemnialnych (jako zamienniki produktów o mocy do 60 W), jak i klasycznych (zast?puj?cych wersje o mocy 75 i 100 W). Co wi?cej, cz??? lamp serii Retrofit jest produkowana w Niemczech i obj?ta 2-letni? gwarancj?.

?ród?a LED mog? stanowi? tak?e idealny zamiennik dla reflektorowych lamp halogenowych. Na rynku s? ju? dost?pne lampy typu PAR16 i MR16 w szklanych obudowach. Wi?kszo?? modeli mo?na tak?e ?ciemnia?, co pozwala w prosty sposób sterowa? temperatur? barwow? i nat??eniem ?wiat?a. Produkty z rodziny GLOWdim po w??czeniu b?d? ?wieci? jak tradycyjna ?arówka o ciep?obia?ej barwie ?wiat?a (2700 K), a gdy lampa zostanie przyciemniona, stworzy przytulne, nastrojowe ?wiat?o o jeszcze cieplejszej barwie (2000 K). Ten efekt na?laduje tradycyjne, zwyk?e ?arówki, w których regulacja strumienia ?wietlnego automatycznie zmienia?a barw? emitowanego przez ?arnik ?wiat?a.

Niedawno na rynku pojawi?y si? ?ród?a ?wiat?a i oprawy w stylu vintage – Edycja 1906, ??cz?ce tradycj? z nowoczesno?ci?. Seri? produktów tworz? LEDowe i halogenowe ?ród?a ?wiat?a w czterech oryginalnych kszta?tach – Globe, Edison, Oval oraz Tubular, a tak?e minimalistyczna oprawa zwieszana PenduLum, w industrialnym stylu. Ich wzornictwo sprawia, ?e staj? si? centralnym punktem o?wietleniowym, doskonale przyci?gaj?cym uwag?. ?ród?a ?wiat?a „Edycji 1906” gwarantuj? niski pobór mocy i d?u?sz? trwa?o??, a co za tym idzie – energooszcz?dno??. Ciep?obia?a barwa ?wiat?a tworzy wyj?tkow? atmosfer?, a jego nat??eniem mo?na sterowa? dzi?ki funkcji ?ciemniania. Oprawy PenduLum dost?pne s? z regulowan? link? w czarnym kolorze, z aluminiowymi akcentami w kolorze z?otym lub czarnym. Dzi?ki funkcji regulowanej linki, ?wiat?o mo?na skierowa? dok?adnie tam, gdzie jest potrzebne. Produkty serii „Edycja 1906” obj?te s? 2-letni? gwarancj?.

Wi?cej informacji mo?na znale?? na stronie: www.mojeswiatlo.pl

 


 

Nowe oprawy w portfolio marki LEDVANCE

 

Prosta instalacja, niezawodna jako??, trwa?o?? i wydajno?? przy niskim zu?yciu energii elektrycznej i w korzystnej cenie – to czynniki wyró?niaj?ce ofert? gotowych do pod??czenia opraw o?wietleniowych LED marki LEDVANCE. Do portfolio sukcesywnie w??czane s? kolejne innowacyjne modele.

 

W pierwszej po?owie tego roku na rynku pojawi? si? nowe oprawy LED do zaawansowanych rozwi?za?. Ju? w styczniu tego roku gama produktów typu „Downlight” zosta?a uzupe?niona kilkoma modelami – nowe typy wytwarzaj? a? do 3500 lumenów przy mocy do 35 W i temperaturach barwowych wynosz?cych 3000, 4000 lub 6500 K. Mo?na je równie? ?ciemnia? za pomoc? zalecanych regulatorów strumienia ?wietlnego DALI (ang. Digital Addressable Lighting Interface). Oprawy dost?pne s? do otworów o ?rednicy 150 lub 200 mm.

Równie? asortyment opraw typu „Spot” zyska kilka nowych modeli – dost?pne do otworów o ?rednicy 68 i 83 mm, w wersjach z bia?ymi lub srebrnymi obudowami ze szczotkowanego aluminium. Do wyboru b?d? dwie temperatury barwowe – 3000 lub 4000 K. Innymi nowymi produktami w tej rodzinie s? ogniotrwa?e modele charakteryzuj?ce si? czasem odporno?ci na ogie? wynosz?cym 90 minut i stopniem ochrony IP65.

Do kwadratowych obudów opraw typu „Panel LED” wprowadzono praktyczne ramki do monta?u natynkowego. Od stycznia tego roku takie ramki s? tak?e dost?pne dla gamy tych opraw o wymiarach 1200 x 300 mm. Oferta obejmuje równie? dodatkowe lampy do sufitowego monta?u zwieszakowego.

Na?wietlacze LED w po??czeniu z czujnikiem PIR (ang. Pyroelectric Infrared) do wykrywania ruchu i ?wiat?a dziennego to absolutna nowo?? na rynku. W porównaniu z tradycyjnymi na?wietlaczami z ?arówkami halogenowymi produkty te obni?aj? koszty zwi?zane ze zu?yciem energii nawet do 90%. Przednia cz??? oprawy posiada stopie? ochrony IP65, a same oprawy maj? stopie? odporno?ci na udar o energii 2J i odporno?ci mechanicznej IK07, przy k?cie rozsy?u wynosz?cym 100°.

Je?li chodzi o na?wietlacze bez czujnika, najnowsze produkty wprowadzone do tego asortymentu s? równie? najmniejsze – i uzupe?niaj? portfolio w g?ównej mierze o produkty wytwarzaj?ce strumie? ?wietlny o warto?ci 800 lumenów. Z kolei poprzednie modele generuj?ce 2000 lumenów s? teraz dost?pne w wersji o temperaturze barwowej 4000 K, a modele w wersji 10 000, 15 000 i 20 000 lumenów – 6500 K.

Wi?cej informacji: www.LEDVANCE.pl

 


 

PARTNERZY

 • ABB

  Osprz?t elektryczny

 • ANIRO

  Automatyka

 • DEHN

  Ochrona przed przepi?ciami

 • ELEKTRO-PLAST

  Produkty elektroinstalacyjne

 • ETI

  Produkty elektrotechniczne

 • F&F

  Automatyka

 • HAUPA

  Elektronarz?dzia

 • KANLUX

  Oprawy o?wietleniowe

 • KARLIK

  Osprz?t elektroinstalacyjny

 • LENA LIGHTING

  Oprawy o?wietleniowe

 • LS IS

  Automatyka

 • OSPEL

  Osprz?t elektroinstalacyjny

 • OSRAM

  ?ród?a ?wiat?a

 • PCE

  Osprz?t si?owy

 • PELMET

  Rozdzielnice elektryczne

 • Philips

  ?ród?a ?wiat?a

 • POKÓJ

  Produkty elektrotechniczne

 • PXF LIGHTING

  Oprawy o?wietleniowe

 • RADPOL

  Mufy, g?owice, termokurcze

 • SCHNEIDER ELECTRIC

  Osprz?t elektryczny

 • Simet

  Osprz?t elektrotechniczny

 • TAREL S.A.

  Osprz?t elektryczny

Napisz do nas

Adres

ETAK34-100 Wadowice